Thông qua điện trở lỗ

hình ảnh Part Number Nhãn hiệu Sự miêu tả Định lượng Mua
PWR4412-2SDR0100F

PWR4412-2SDR0100F

Bourns Inc.

RES 0.01 OHM 5W 1 RADIAL

8938 pieces

OY124K

Ohmite

RES 120K OHM 2W 10 AXIAL

11232 pieces

Y17331M84000S0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 1.84M OHM 0.001 1.2W AXIAL

9138 pieces

Y17331M00000S0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 1M OHM 0.001 2.5W AXIAL

9138 pieces

Y1733500K000S0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 500K OHM 0.001 2.5W AXIAL

9144 pieces

CA4055150R0JR1846

Vishay Dale

RES 150 OHM 2.2W 5 AXIAL

9147 pieces

Y17591M10000S9L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 1.1M OHM 0.001 1.2W AXIAL

9148 pieces

Y1733300K000S0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 300K OHM 0.001 2.5W AXIAL

9151 pieces

Y01111M00000S0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 1M OHM 0.001 2.5W AXIAL

9159 pieces

Y01111M80000S59L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 1.8M OHM 0.001 1.2W AXIAL

9159 pieces

Y1733100K000S0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 100K OHM 0.001 2.5W AXIAL

9179 pieces

Y47335K00000S9L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 5K OHM 0.001 2.5W AXIAL

9208 pieces

Y47331K00000S9L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 1K OHM 0.001 2.5W AXIAL

9208 pieces

Y473310K0000S9L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 10K OHM 0.001 2.5W AXIAL

9208 pieces

Y47331M00000S9L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 1M OHM 1.2W .001 AXIAL

9211 pieces

Y47331M00000S0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 1M OHM 1.2W .001 AXIAL

9211 pieces

Y173340K0000S0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 40K OHM 0.001 2.5W AXIAL

9218 pieces

Y17331M00000S9L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 1M OHM 2.5W 0.001 AXIAL

9219 pieces

Y47321M00000S9L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 1M OHM 1.1W 0.001 AXIAL

9221 pieces

Y173310K0000S0L

Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio

RES 10K OHM 0.001 2.5W AXIAL

9223 pieces