Tỷ giá hối đoái Tools |

Tất cả các con số này là tỷ lệ giữa thị trường trực tiếp, mà không có sẵn cho người tiêu dùng và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.